Dự án mỏ đồng Căn Co

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Căn co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Diện tích: 8,2ha

Quy mô dự án:

+ Trữ lượng mỏ: 52.158 tấn

+ Trữ lượng khai thác: 44.334 tấn.

+ Công suất khai thác mỏ: 25.000 tấn quặng/năm

+ Thời gian khai thác mỏ: 10 năm